Plechovka fest

Provozní řád

Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany v kempu festivalu Plechovka Fest jejímž provozovatelem je THEBIG s.r.o., sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 073 32 262 .

Provozní doba kempu je stanovena od pátku 31.5.2019 od 12:00 hod. do neděle 2. 6. 2019 do 12:00 hodin. Všichni ubytovaní hosté musí opustit prostor kempů nejpozději v den a hodinu ukončení provozu – tedy do neděle 2. 6. 2019 do 12:00 hodin.

Bezpečnostní agentura je oprávněna kontrolovat obsah vnášených zavazadel a činit osobní prohlídky pro zajištění bezpečnosti návštěvníků kempů a dodržování tohoto provozního řádu.

V době od 24:00 hod do 07:00 hod je nutné v prostorách kempu dodržovat noční klid.

Platí přísný zákaz v prostorách kempů hlasitě pouštět reprodukovanou hudbu nebo produkovat hudbu/zvuky přes zesilovací zařízení a to v jakoukoliv dobu. Opakované neuposlechnutí žádosti o vypnutí reprodukované hudby/rušen zvuky může vyústit ve vykázání návštěvníka z prostor kempu bez nároku na náhradu.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez doprovodu dospělých v prostorách kempů.

Je zakázáno vnášení a používání zbraní, loveckých zbraní, obranných sprejů, mechanických donucovacích prostředků, vzduchovek, poplašných pistolí, zábavné pyrotechniky a jiných výbušnin a nebezpečných předmětů.

Rozdělávání ohňů v areálu kempu je přísně zakázáno!

V kempech není návštěvníkům povoleno vyhrazovat si vlastní dodatečný prostor. Platí přísný zákaz používání vlastních výčepních zařízení na pivo a limo včetně konzumace vlastního sudového piva v celém areálu kempů.

Osoby ubytované v kempech jsou povinny dbát o čistotu a pořádek. Stavět stany mohou pouze v prostorech k tomu vyčleněných.

Hosté kempů jsou povinni dávat svůj komunální odpad pouze do určených nádob. Odpad, jako papír, plasty, případně sklo je třeba odhazovat do nádob na tříděný odpad, umístěných v kempu a i na dalších místech v areálu.

Pokud neopustí návštěvník kemp po končení jeho provozní doby budou pověření pracovníci provozovatele zbylé stany z bezpečnostních důvodů nuceni odstranit kvůli likvidaci technického vybavení kempů. Provozovatel v takovém případě neručí za případné škody na takovýchto stanech a předmětech v nich zanechaných.

Provozovatel si vyhrazuje z bezpečnostních důvodů právo neumožnit stavbu stanových altánků, případně se dožadovat jejich demontáže, hrozí-li nebezpečí větrných poryvů, bouřek apod. V případě nepřítomnosti majitele si vyhrazuje právo takové konstrukce pomocí pořadatelské služby demontovat.

Provozovatel je oprávněn usazovat stavby stanů na určené místo, především je-li nutné zaručit dostatek místa pro všechny návštěvníky nebo pokud hrozí případné nebezpečí (pád větví, stromů apod.) anebo pokud jde o stavbu zasahující do prostor vyhrazených pro průjezd servisních, hasičských a zdravotnických vozů.

Provozovatel neručí za věci volně odložené v areálu kempů. Pro cenné věci a osobní doklady doporučujeme použít služeb úschoven. Nezanechávejte je bez dozoru v stanech.

Pro přivolání první pomoci, která je nepřetržitě na festivalu zajištěna můžete kontaktovat jakéhokoliv pracovníka pořadatelské služby (pracovníci bezpečnostní agentury apod.) Stánek zdravotníků je umístěn u hlavním vstupu do festivalového areálu.

Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro dokumentární i komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s festivalem, pořadatelem a jejich partnery.

Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu kempů. Každá osoba, která závažným způsobem poruší Provozní řád kempu, bude z areálu kempů vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení provozovatele bude po této osobě vymáhána minimální částka 500,- Kč nebo dle skutečné výše.

Porušení povinností vyplývajících z provozního řádu může být postihnuto jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., nejedná-li se o trestný čin.

Ve sporných otázkách v tomto řádu neuvedených, rozhodne provozovatel kempů.

Provozovatel