Plechovka fest

Všeobecné podmínky

zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje

Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada

Vstupenku uchovávejte na bezpečném místě

Padělání vstupenek je trestné

Dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou

Pořadatel neodpovídá za potíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním vstupenky.

Umožní-li majitel vstupenky její zkopírování, bude vstup povolen pouze tomu, kdo přijde s identickou vstupenkou jako první

Držitelé vstupenky jsou povinni řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce

Změny programu a účinkujících jsou vyhrazeny

Návštěvníci zakoupením vstupenky a vstupem do areálu souhlasí, s pořizováním fotografií a videozáznamů své osoby. Tyto fotografie a videozáznamy mohou být pořadatelem RFP použity pro jakékoliv reklamní, propagační a jiné účely, a to bezplatně

Zakoupením vstupenky dáváte souhlas s marketingovým oslovením

Po výměně vstupenky za identifikační pásku, jste povinni mít pásku na ruce po celou dobu její platnosti.